Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pronákup elektronických produktů nebo služeb (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo„ebook“ nebo „služby“) přes webové rozhraní www.hrmservices.cz, IČ: 03885437, sesídlem Kaprova 14/13, Josefov, 110 00 Praha 1 jako právnickou osobou zapsanouv obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239403,dále též jen jako „Prodávající“.

2. Nákup elektronických produktů nebo služeb probíhá na základě Kupní smlouvyuzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy jepodrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnousoučástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou strankupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvěodlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textemVOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebos užíváním internetových stránek www.hrmservices.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než digitálníobsah nebo službu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nimbudete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním služby.

Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jakeliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi.

4. Ve VOP naleznete všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena služeb a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s HW a SW

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

II. Důležité pojmy

Prodávající

Prodávajícím je společnost HRM Services s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Kaprova 14/13, Josefov, 110 00 Praha 1Adresa pro doručování elektronické pošty: info@hrmservices.czKupující

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.hrmservices.cz uzavřese společností HRM Services s.r.o. , jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupídigitální produkt nebo některou z našich služeb. Kupujícím může být podnikatel(podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba,např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci svépodnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jstefyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít zato, že Kupní smlouvuuzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

Spotřebitelská smlouva

Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platnýchzákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současněmá prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a jepovinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, takzákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijíse ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

Smlouva uzavřená distančním způsobem

Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, tj. jeuzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírajípřes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetovýchstránkách www.hrmservices.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) neboprostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobnýchkomunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikacena dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradítesami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovateleminternetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitímprostředků komunikace na dálku.

Rozhodné právní předpisy

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“)a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém,odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. Objednání elektronických produktů nebo služeb.

Pro objednání elektronických produktů nebo služeb přes webové rozhraní sloužíobjednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu,adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vloženédo objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vašielektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informaceo obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku než je vám doručenopotvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresuuvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávkyna vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

3. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronicképodobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvuarchivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena elektronických produktů nebo služeb a platba

1. Cena elektronických produktů nebo služeb.

Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena elektronických produktůnebo služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.

Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jakédoby akční cena platí. Vzhledem k charakteru elektronických produktů nevznikajížádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovanácena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) jejiž konečnou cenou. U služeb mohou vzniknout další náklady spojené s cestovánímna místo poskytnutí služby.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u elektronického produktu nebo službyv okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovémformuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní(tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chyběv procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevněchybnou cenu elektronický produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlok automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vašístrany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněni od Kupní smlouvyodstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávkya jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odesláníobjednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám elektronickýprodukt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává elektronický produkt nebo službave vlastnictví společnosti HRM Services s.r.o..

4. Způsob platby.

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

• bezhotovostně bankovním převodem (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny)Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetíobjednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, abymohla být platba rychle spárována a elektronický produkt co nejdříve dodán.

• bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro(platba se provede ihned).

• online bankovním převodem (platba se provede ihned). Platební metody jsounapojeny na platební bránu společnosti Comgate s.r.o., která poskytujezabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů.

• Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohoubýt mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. Splatnost kupní ceny.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzenípřijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohovéfaktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsánana bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u onlineplatebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3dnů od přijetí platby.

V. Dodací podmínky

1. Způsob dodání elektronického produktu.

Jedná li se o Ebook ve formátu pdf, bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámisdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazuv podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Jednáli se o nahrávky, budou dodány ve formě souboru mp3, který si stáhnete do svéhozařízení (Počítač, flash, mobil apod.) a zde je spustíte k přímému poslechu pomocívašeho softwaru. Jedná li se o videa, budou dodány pomocí konkrétních odkazůna jejich umístění, kde si je můžete přímo spustit a sledovat.

2. Dodací lhůta.

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžnýmbankovním převodem, bude elektronický produkt dodán nejpozději do 3 pracovníchdnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platebníkartou nebo rychlým online převodem bude elektronický produkt dodán obratempo provedení platby. V případě služby je dodání věcí dohody a smluveného termínu.

3. Náklady na dopravu.

S ohledem na charakter elektronického produktu nejsou účtovány žádné nákladyna dopravu. V případě služby si náklady na místo plnění hradíte sami.

4. Po dodání elektronického produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnosta dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím,abychom mohli provést nápravu.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybaveníumožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, MP3 a MP4.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarema softwarem

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsahvyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevříta pracovat s dokumenty ve formátu pdf nebo vybavení umožňující poslech mp3nahrávek či přehrání videa formátu mp4. Je nezbytné, abyste byli připojenik internetové síti s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídáme za nedostupnostobsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení.

Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby datnebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozíhoupozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovnéhosouhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Elektronické produktyslouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořenys využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záležína vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocídosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za vášpřípadný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v elektronickýchdokumentech.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona máte právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit a to bez udání důvodůve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Pokud se rozhodnete této možnosti využít,pak v této 14 denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem nainfo@hrmservices.cz, nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. I. VOP.

Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Vrátíme vámzaplacenou cenu a vy ztrácíte oprávnění produkt používat. Dovolujeme si váspožádat, abyste v takovém případě produkt a veškeré materiály, které s ním souvisí,smazali, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s autorskými právy dle zákona.

Pokud vám produkt nebyl zaslán, ale byl k němu umožněn přístup pro přehrávánívidea MP4 prostřednictvím internetu, bude vám po odstoupení od smlouvy odebrán.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme odvás přijali jako platbu za produkt a to bankovním převodem na vámi daný účet.

3. Jako kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovenýchzákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění. JakoProdávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlenís platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatnéhoporušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlok neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práva v dalších případech stanovených zákonem.

4. V případě poskytnutí osobní služby máte možnost v průběhu prvních 30 minut plněníslužby vyjádřit svůj případný nesouhlas s průběhem či obsahem plnění a od smlouvyodstoupit. Kupní smlouva se tak od počátku ruší a my vám vrátíme vámi zaplacenépeníze zpět.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění a ze záruky se řídí platnými právními předpisy.

2. Jako prodávající odpovídáme za skutečnost, že elektronický produkt při převzetínemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců odpřevzetí, má se za to, že elektronický produkt byl vadný již při převzetí. Jste-lispotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí24 měsíců od převzetí produktu.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytuvady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnuelektronického produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, ženeodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového elektronickéhoproduktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžetežádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový elektronický produkt bez vaddodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době, nebože by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, žeelektronický produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nárokyz odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užívánímelektronického produktu, nebo nesprávným uchováváním.

5. Pokud vám nebyl elektronický produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujtenejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam elektronický produktnenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

6. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžeteuplatnit mailem na naši elektronickou adresu info@hrmservices.cz nebo zaslatpísemně na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložítei fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud sevýslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnemepísemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost,kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adreseinfo@hrmservices.cz.

2. Podnikáme na základě oprávnění, vzniklé zápisem do obchodního rejstříku. Dohlednad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.

Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobníchúdajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu,má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešenípodle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce.

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách Českéobchodní inspekce www.coi.cz.

4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinnostíProdávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit. ProKupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odesláníobjednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 5.8. 2020